ความหลากชนิดของปลวกบนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
  ความหลากชนิดของปลวกบนเกาะช้างและเกาะข้างเคียง
จังหวัดระนอง
  ความหลากหลายของเพรียงทำลายไม้ในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
และภาคใต้ของไทย
  ชนิดปลวกบนพื้นที่เกาะตะรุเตาและเกาะอาดัง จังหวัดสตูล