การใช้ประโยชน์ไม้อย่างชาญฉลาด ลดปริมาณเศษไม้และของเสีย เพื่อสมดุลธรรมชาติที่ยั่งยืน WOOD RECOVERY WILL MAXIMISE THE AVAILABLE WOOD RESOURCES..
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ศึกษา วิจัย ศักยภาพและความ
เหมาะสมในการนำวัสดุเหลือใช้
และวัสดุเหลือทิ้งรวมทั้งเศษไม้ต่างๆ
เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในรูป
วัสดุทดแทนไม้
ศึกษา และพัฒนาการผลิตวัสดุ
ทดแทนไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นเป็น
รูปแบบที่เหมาะสมต่ออุตสาหกรรม
ศึกษา และพัฒนากาวติดไม้ชนิด
ต่างๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของ
อุตสาหกรรมไม้
บริการทางวิชาการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
ประสานงานและสนับสนุนการ
พัฒนางานวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเผยแพร่
กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การนำเศษไม้เหลือทิ้งกลับมาใช
ประโยชน์
การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
วัสดุทดแทนไม้ จากเศษไม้และวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร
อุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้
วัสดุทดแทนไม้เพื่อธรรมชาติที่
ยั่งยืน
งานวิจัยที่สำคัญ
โครงการผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
โครงการพัฒนากาวติดไม้
โครงการการใช้ประโยชน์ไม้สกุล
อะคาเซีย
โครงการพัฒนาวัสดุประกอบ
ชีวภาพทดแทน
แผ่นไม้ประกอบจากสวนป่า
แบบฟอร์มต่างๆ
หนังสือแสดงความจำนงขอรับบริการ
ทางวิชาการ
วิสัยทัศน์
สายงานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้ จะเป็นหน่วยงานหลักในการ
กำหนดการศึกษาการใช้ประโยชน์เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรและวัสดุรีโซเคิล
ให้เพิ่มคุณค่าขึ้นเป็นวัสดุทดแทนไม้ต่างๆ พร้อมทั้งการจัดลำดับความลำคัญ
ในการศึกษาก่อนและหลังให้เป็นหมวดหมู่เพื่อการโยงประสานกันอย่างครบวงจร
จนสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลา
อันสั้นและรวดเร็ว
ภารกิจหลัก
การกำหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยในด้านอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้ โดยเผยแพร่
ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน เป็นต้น
ร่วมมือและประสานงานการวิจัยในด้านอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้กับ
หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้ไว้เป็น
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงการวิจัยในด้านนี้
โดยเฉพาะ
โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
โครงการวิจัย การปรับปรุงคุณสมบัติของวัตถุดิบชีวภาพก่อนการผลิต
แผ่นวัสดุทดแทนไม้
โครงการวิจัย การพัฒนากาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับแผ่น
วัสดุทดแทนไม้
โครงการวิจัย วัสดุประกอบจากพลาสติกชีวภาพผสมวัสดุ ลิก โนเซลลูโลส
โครงการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพการยึดเหนี่ยวระหว่าง
กาวติดไม้
โครงการวิจัย การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของไม้อะคาเซีย
โครงการวิจัย การศึกษาสัณฐานเส้นใยของไม้อะคาเซีย
โครงการวิจัย คุณภาพการยึดเหนี่ยวระหว่างกาวประสานกับไม้สกุล
้อะคาเซีย : กรณีแรงเฉือนดึงรอบต่อเกย
โครงการวิจัย ไม้อะคาเซียเพื่อผลิตเป็นเยื่อไม้กระดาษ
โครงการวิจัย การศึกษาไม้เทียมพอลิเมอร์คอมโพสิตจากพอลิเอทิลีน
้และไม้อะคาเซีย
โครงการวิจัย การวิจัยและการพัฒนาใช้ประโยชน์ไม้สกุลอะคาเซียเป็น
้แผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด
โครงการวิจัย การผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้
้สกุลอะคาเซีย
โครงการวิจัย การพัฒนาการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์จากไม้สกุล
อะคาเซีย
โครงการวิจัย การพัฒนาการใช้ประโยชน์ของต้นปาล์มน้ำมันเหลือทิ้ง
สกุลอะคาเซียเป็นไม้แผ่นแปรรูป
โครงการวิจัย การใช้ประโยชน์เนื้อไม้และผลิตผลป่าไม้เพื่อพัฒนา
สกุลอะคาเซียเป็นไม้แผ่นแปรรูปคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการวิจัย การพัฒนาการยึดติดไม้และกาวติดไม้สำหรับไม้โตเร็ว
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
โครงการวิจัย การใช้ประโยชน์ไม้สัก ไม้ตระกูลสน และไม้โตเร็วเพื่อ
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมแผ่นอัดเพื่อก่อสร้าง
ผลงานวิจัย
การผลิตแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
การศึกษาปริมาณการใช้กาวและสารหน่วงไฟในการผลิต
ปาร์ติเกิลบอร์ดจากขุยมะพร้าว
การศึกษาปริมาณการใช้กาวและสารหน่วงไฟในการผลิต
ปาร์ติเกิลบอร์ดจากฟางข้าว
การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นชิ้นอัดจากแกนปอดีนาฟ
การศึกษาความเป็นไปได้ของสายการผลิต :
เครื่องอัดความร้อน
การเพิ่มมูลค่าเศษพลาสติกชนิดโพลีเอสเตอร์เป็นแผ่น
วัสดุคอมพอสิต
คุณสมบัติของแผ่นชิ้นแกลบอัด
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ..