การใช้ประโยชน์ไม้อย่างชาญฉลาด ลดปริมาณเศษไม้และของเสีย เพื่อสมดุลธรรมชาติที่ยั่งยืน WOOD RECOVERY WILL MAXIMISE THE AVAILABLE WOOD RESOURCES..
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ศึกษา และจัดทำฐานข้อมูล
ความทนทานตามธรรมชาติของไม้
และแนวทางการใช้ประโยชน์ที่
เหมาะสม
วิจัย และพัฒนาคุณภาพอายุการ
ใช้งานของไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ให้
มีอายุการใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น
โดยการอาบน้ำยาและการใช้
กรรมวิธีที่เหมาะสมอื่นๆ ทั้งโดย
การใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมี
บริการทางวิชาการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
ประสานงานและสนับสนุนการ
พัฒนางานวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเผยแพร่
กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
งานให้บริการประชาชน
บริการให้ความรู้ทางวิชาการ
ด้านการป้องกันรักษาเนื้อไม้
โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
โครงการวิจัย ความทนทานของไม้สะเดาและการป้องกันรักษาเนื้อไม้
โครงการวิจัย การป้องกันรักษาเนื้อไม้ด้วยสารสกัดจากเปลือกมะม่วงหิมพานต์
โครงการวิจัย การเพิ่มมูลค่าไม้ในอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาความทนทานของไม้โตเร็วและไม้ตระกูลสนจากสวนป่า และแนวทางป้องกันรักษาเนื้อไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลงานวิจัย
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับไม้สะเดาเทียม
ผลิตภัณฑ์Azadirachta excelsa (jack) Jacobs และปลวก
ทำลายไม้ในประเทศ
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความยากง่ายในการอาบน้ำยา
CCA ของไม้ป่าพรุ
ความทนทานของไม้ป่าพรุอาบน้ำยา CCA ต่อการเข้า
ทำลายของปลวก
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซึม CCA
ของไม้โตเร็วบางชนิด
การศึกษาความทนทานในภาคสนามของไม้ไผ่ที่ผ่านการ
ป้องกันรักษาเนื้อไม้แบบใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมี เพื่อใช้
เป็นไม้ค้ำยันในสวนผลไม้
การศึกษาความสามารถในการดูดซึมตัวยา CCA ของไม้ไผ่
ทำลายของปลวกโดยวิธีการแช่
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ..