การใช้ประโยชน์ไม้อย่างชาญฉลาด ลดปริมาณเศษไม้และของเสีย เพื่อสมดุลธรรมชาติที่ยั่งยืน WOOD RECOVERY WILL MAXIMISE THE AVAILABLE WOOD RESOURCES..
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ศึกษา วิจัยและพัฒนาการแปรรูป
อบ และทำผลิตภัณฑ์ไม้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ
วิจัย และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าไม้
เพื่อทำผลิตภัณฑ์
บริการทางวิชาการในส่วนที่
รับผิดชอบ
ประสานงานและสนับสนุนการ
พัฒนางานวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเผยแพร่
กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โปสเตอร์ไม้สัก
งานให้บริการประชาชน
บริการให้ความรู้ทางวิชาการ
ด้านการแปรรูปไม้ และการอบไม้
โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
โครงการวิจัย คุณสมบัติไม้เศรษฐกิจโตเร็ว (ไม้สะเดา) หลังจากแช่น้ำส้มควันไม้และอัดแน่น
ผลงานวิจัย
การใช้ประโยชน์ไม้สักตัดสางขยายระยะในการประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์
   
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การสร้างตารางอบไม้ โดย นายวรกิจ สุนทรบุระ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554
เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร กริต สามะพุทธิ
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ..