Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 
สมัครสมาชิก  ลืมรหัสผ่าน    
....
ชื่อเรื่อง : คำค้น(keyword) :
ผู้วิจัย : หมายเลข ISBN :
หมวดหมู่งานวิจัย : หมวดหมู่ย่อยงานวิจัย :
ประเภทเอกสารวิชาการ : ปีที่วิจัย :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
หมวดหมู่
ผู้วิจัย
เปิดอ่าน
1 ความผันแปรทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพในการกักเก็บคาร์บอนของกล้าไม้ประดู่ 
วันที่นำเข้า : 09 มี.ค. 2560
ผลงานวิจัยด้านป่าไม้ ชัยสิทธิ์ เลี้ยงศิริ 26
2 การทดสอบสายพันธุ์ไม้ประดู่เพื่อพัฒนาคุณภาพ
วันที่นำเข้า : 09 มี.ค. 2560
ผลงานวิจัยด้านป่าไม้ ชัยสิทธิ์ เลี้ยงศิริ ดุริยะ สถาพร 10
3 การศึกษาเศรษฐกิจการทำเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงถ่าน ปม.1 สู่อาเซียน
วันที่นำเข้า : 09 มี.ค. 2560
ผลงานวิจัยด้านป่าไม้ มนัสสุดา นันทสิริพร นฤมล ภานุนาภา จุติเทพ โพธิปักษ์ ศรนารายณ์ วรพจน์ 12
4 กายวิภาคของไม้ป่าชายเลน
วันที่นำเข้า : 09 มี.ค. 2560
ผลงานวิจัยด้านป่าไม้ วิเชียร ปิยาจารประเสริฐ ประนอม ชุมเรียง ภัทร์สินี วงศ์ศรีแก้ว มารศรี แก้วปราณี 9
5 ระยะปลูกและลักษณะการเติบโตของรักใหญ่และแกนมอ
วันที่นำเข้า : 09 มี.ค. 2560
ผลงานวิจัยด้านป่าไม้ ทศพร วัชรางกูร บพิตร เกียรติวุฒินนท์ วรพรรณ หิมพานต์ ประพาย แก่นนาค สัญญา สิริบุญยะพร วรัญญู ราษฎร์เจริญ 9
6 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษเหลือจากไม้ไผ่
วันที่นำเข้า : 09 มี.ค. 2560
ผลงานวิจัยด้านป่าไม้ ลักษมี สุทธิวิไลรัตน์ ประภัสสร ภาคอรรถ ขวัญรพี สิทตรีสะอาด วัชรินทร์ แซ่ฟุ้ง 10
7 เอ็ม ดี เอฟ ไม้ไผ่ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค
วันที่นำเข้า : 09 มี.ค. 2560
ผลงานวิจัยด้านป่าไม้ ปิยะวดี บัวจงกล วัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์ วีรญา ธรรมขันธ์ 10
8 แผ่นไม้อัดสารแร่จากไผ่
วันที่นำเข้า : 09 มี.ค. 2560
ผลงานวิจัยด้านป่าไม้ วัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์ ปิยะวดี บัวจงกล วีรญา ธรรมขันธ์ 5
9 ศึกษาสารธรรมชาติและการออกฤทธิ์ป้องกันมอดทำลายไม้ไผ่
วันที่นำเข้า : 09 มี.ค. 2560
ผลงานวิจัยด้านป่าไม้ ณรัฐนันทน์ สุวรรณผ่อง มยุรี จิตต์แก้ว พรรณี เด่นรุ่งเรือง ศศิธร สุขสบาย 5
10 การพัฒนาเทคนิคการยืดอายุการใช้งานไม้ไผ่
วันที่นำเข้า : 09 มี.ค. 2560
ผลงานวิจัยด้านป่าไม้ มยุรี จิตต์แก้ว พรรณี เด่นรุ่งเรือง ณรัฐนันทน์ สุวรรณผ่อง สุพีร์ญา วิลาศ ศศิธร สุขสบาย 9
   

 

 
 

 

 
 
 
• ระดับความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูล
  • 1. พอใจมาก
  • 2. พอใจ
  • 3. ไม่พอใจ
  • 4. ไม่พอใจมาก

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
1 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
3163931639316393163931639 

 
 
ซีอีโอ ซอฟต์แวร์
 
 สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทร : 025614292-3 ต่อ 5474 แฟกซ์ : 025615498 อีเมล : [email protected]