การปฏิบัติงานวิจัยด้านป่าไม้กับสังคม  
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม