เทคนิคการวิจัยด้านป่าไม้
 
     
                  วันที่ 8 มกราคม 2562 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
           พัฒนาการป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม การพัฒนา
           ศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 6 หลักสูตร เทคนิคการวิจัยด้านป่าไม้ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่
           8-10 มกราคม 2562 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
           นายสมบูรณ์ บุญยืน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน
           มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 41 คน