ประชุมหารือแนงทางการส่งเสริมและพัฒนางานรุกขกรรม
 
     
                วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
    พัฒนาการป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร
    “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน” (การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้ง
    ทางการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้) ซึ่ง
    จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อ
    ชุมชน จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล ผู้อำนวยการส่วน
    พัฒนาอุตสาหกรรมไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน และการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม
    ฝึกอบรมจำนวน 31 ราย โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
    ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตแผ่นวัสดุทดแทนไม้จากขี้เลื่อย ฟางข้าว
    แกลบ ตลอดจนฝึกปฏิบัติการผลิตแผ่นวัสดุทดแทนไม้เป็นรายบุคคล ฝึกการออกแบบ
    ผลิตภัณฑ์ การตกแต่งและการทำผิวผลิตภัณฑ์ การประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จาก
    แผ่นวัสดุทดแทนไม้ ได้แก่ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน ฯลฯ