การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2560
 
     
                   ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่นของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ที่ได้
    รับรางวัลจากการประชุมการป่าไม้ประจำปีพ.ศ.2560 (5-7กย.2560)จำนวน 8 ท่าน
    1. ดร.สุวรรณ  ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย  และนางแก้วนภา   กิตติ
        บรรพชา หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยแม่หวด จ.ลำปาง
    2. ดร.วรพรรณ หิมพานต์ หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยแม่สนาม จ. เชียงใหม่
    3. นายขวัญชัย เจริญกรุง ผู้อำนวยการส่วนแมลงและจุลชีววิทยา คุณนภาลัย เสมอใจ
        คุณวรรษชล เพ็งแย้ม คุณปรียาภรณ์ กล้าใจ  คุณนฤชาจากปล้อง ในสังกัดส่วน
        แมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้