ประชุมหารือแนงทางการส่งเสริมและพัฒนางานรุกขกรรม
 
     
                   วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้
    เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนางานรุกขกรรม ณ ห้อง
    ประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีหน่วยงานกรมป่าไม้ กรมอุทยาน
    แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 17
    หน่วยงาน จำนวน 85 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนา
    องค์ความรู้ด้านรุกขกร การพัฒนาหลักสูตรรุกขกรตามมาตรฐานสากล การสร้าง
    เครือข่ายรุกขกร และการจัดตั้งสมาคมรุกขกรต่อไปในอนาคต