“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
 
     
                      วันที่ 4 ธันวาคม 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
             ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสา
             สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี
             2561 “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็คฟอรั่ม
             ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
             โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
             ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ทั้งนี้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
             โดยส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ และส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
             ร่วมจัดนิทรรศการ “ลดขยะได้ประโยชน์” ได้นำผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้
             กล่องฟางข้าว กะ ผ้าขาวม้ามาจัดแสดงในงานนี้