โครงการปลูกป่ากลุ่มสตรีนักธุรกิจ
 
     
                   วันที่  6  กันยายน   2560   ดร.สาโรจน์  วัฒนสุขสกุล   รักษาราชการ    ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  เป็นประธานเปิดงานปลูกป่า โครงการ
   ปลูกป่ากลุ่มสตรีนักธุรกิจ (Top women executive) ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช
   จังหวัดนครราชสีมา  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มสตรีนักธุรกิจ เพื่อให้
   กรมป่าไม้  ดำเนินการปลูกป่าจำนวน 55 ไร่ โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้  กลุ่มนักธุรกิจ    
   สื่อมวลชน ครู นักเรียน และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมงาน กว่า 300 คน