พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2561
 
     
                      วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการ
             สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
             เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี
             นายพงษ์บุญ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถ
             วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยประกาศยอดกฐิน
             พระราชทาน กรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2561 ได้จำนวนทั้งสิ้น 1,706,999 บาท
             (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)