กิจกรรม 5 ส
 
     
                       วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สำนักวิจัยและพัฒนาการ
              ป่าไม้จัดกิจกรรม ๕ ส เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายของ
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา)
              ณ อาคารสุรัสวดี ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้มอบหมายให้
              นายคงศักดิ์ มีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ เป็นประธานเปิดงาน
              โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ