กิจกรรม 5 ส
 
     
                       วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการ
            สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำ
            กิจกรรม 5 ส โดยการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณสำนักวิจัยและพัฒนาการ
            ป่าไม้ กรมป่าไม้