การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน
 
     
                       วันที่ 24 เมษายน 2561 นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล ผู้อำนวยการ
        ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
        หลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน” (การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า
        เศษเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้) ซึ่งจัดขึ้น
        ระหว่างวันที่ 23–26 เมษายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อ
        ชุมชน จังหวัดลำปาง โดยมีนายเอช อาสุ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้
        เพื่อชุมชน จังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน และการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม
        ฝึกอบรมจำนวน 30 ราย โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
        เกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตแผ่นวัสดุทดแทนไม้จากฟางข้าว ตลอดจน
        ฝึกปฏิบัติการผลิตแผ่นวัสดุทดแทนไม้เป็นรายบุคคล ฝึกการออกแบบผลิตภัณฑ์
        ตกแต่งและการทำผิวผลิตภัณฑ์ การประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากแผ่นวัสดุทดแทนไม้
        ได้แก่ กรอบรูป