"การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า" รุ่นที่ 57
 
     
                      วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
              พัฒนาการป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม
              หลักสูตร "การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า" รุ่นที่ ๕๗ (การทำผลิตภัณฑ์จาก
              ไม้ขนาดเล็ก) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหาร
              ส่วนตำบลผานกเค้า ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยมีนายประสิทธิ์
              นิ่มนวลฉวี หัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า
              เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมี
              ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๔๐ ราย ทั้งนี้นายเกียรติศักดิ์ ศิริบุตร นายกองค์การบริหาร
              ส่วนตำบลผานกเค้า นายจำรัส วรชินา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า และ
              นายวิโรจน์ ครองกิจศิริ หัวหน้าสถานีวนวัฒวิจัยดงลาน ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย