"การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน"
 
     
                      วันที่ 24 เมษายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน
          จังหวัดราชบุรี ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน ประจำปี
          งบประมาณพ.ศ.2562 หัวข้อ “การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งทางการ
          เกษตรในพื้นที่ภาคกลางเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้” โดยนางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล
          ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมครั้งนี้
          มีนายทินกร พิริยโยธา หัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
          รวมจำนวน 46 คน พร้อมนี้ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้นำคณะนักศึกษา จำนวน 6 คน
          เข้าศึกษาดูงาน เพื่อจัดทำโครงงานวิจัยร่วมกับกรมป่าไม้และ สวทช.อนึ่ง การจัดฝึก
          อบรมในครั้งนี้มีคุณกุหลาบ สุตะภักดี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จาก สวทช. เข้าร่วม
          สังเกตการณ์ด้วย