โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
 
     
                       วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
           พัฒนาการป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน
           ภาคสนามในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ตามโครงการปลูกป่า และป้องกัน
           ไฟป่า โดยดำเนินการปลูกไม้สน 3 ชนิด ได้แก่ สนสามใบ สนคาริเบีย และสนเทคูนูมานี
           เพื่อทดสอบการเติบโตและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจ
           ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           จ.นครราชสีมา และมีหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้านการวิจัย ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย
           และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย