การส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ
 
     
                  ในวันที่ 22-24 มกราคม 2562 ได้มีการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก โครงการ
          ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกและใช้ประโยชน์จากสวนป่าเศรษฐกิจ รุ่นที่ 2 หลักสูตร
          "การส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า
          ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โดยนายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
          พัฒนาการป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมบูรณ์ บุญยืน ผู้อำนวยการ
          ส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งหัวข้อการบรรยายสรุปมีดังนี้
          1. ข้อคิดก่อนตัดสินใจปลูกไม้ (การเลือกชนาดไม้ ระเบียบกฎหมาย การขออนุญาต
          การปลูก ตัด เคลื่อนย้ายและขาย) โดยนายนพพร ยูรสูงเนิน 2. ไม้พันธุ์ดีและการคัดเลือก
          แม่ไม้เพื่อการขยายพันธุ์ การขยายพันธุ์ (เพาะชำและการปักชำ) โดยนายวิโรจน์ ครองกิจศิริ
          3. การปลูกและรูปแบบการปลูก การจัดการและการบำรุงสวนป่า โดยนายสุชาติ นิ่มพิลา
          4. โรคและแมลงศัตรูป่าไม้และการป้องกันกำจัด โดยนายนพชนม์ ทับทิม 5. การตลาด
          ของไม้ โดยนายประสิทธิ์ วิปุละ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 46 ราย