การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน
 
     
                   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายสาโรจน์ วัฒนสุขสกุล รักษาราชการ
     แทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน
     ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน"(การใช้
     ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ภาคกลางเป็นผลิตภัณฑ์
     วัสดุทดแทนไม้ รุ่นที่ 2) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์
     วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน จ.ราชบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
     โดยมีนางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาุอุตสาหกรรมไม้ เป็น
     ผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 35 คน