โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสุพรรณบุรี
ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อแผ่นดิน
 
     
                      วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมาย
           ให้ นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ นายคงศักดิ์ มีแก้ว
           ผู้เชี่ยวชาญเแพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย และผู้อำนวยการ
           ส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการรวงผึ้ง
           และรุกขกรกรมป่าไม้ ในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสุพรรณบุรี ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อ
           แผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
           เจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด
           สุพรรณบุรี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
           สิ่งแวดล้อมเป็นประธาน