เทคนิคการทำไผ่ขด
 
     
                  วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ร่วมเปิดตัว
       โครงการและเวทีเสวนา เรื่อง "การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจจากยุทธศาสตร์ชาติสู่
       การปฏิบัติในระดับพื้นที่" โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดย ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
       และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
       โครงการระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องกาลพฤกษ์ 1 และห้องกาลพฤกษ์ 2 โรงแรม
       สองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีในงานนี้สำนักวิจัยและ
       พัฒนาการป่าไม้ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ไม้สัก
       ไม้สกุลอะเคเซีย และการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้ไผ่