"การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า" รุ่นที่ 58
 
     
                     วันที่ 2 เมษายน 2562 นายสาโรจน์ วัฒนสุขสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
            วิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
            การฝึกอบรม หลักสูตร "การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า" รุ่นที่ 58 (การใช้
            ประโยชน์ไม้ไผ่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562
            ณ ศูนย์เมล็ดพันธ์ไม้ภาคกลาง ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี
            นายทินกร พิริยโยธา หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์
            ไม้ขนาดเล็กและของป่า เป็นผู้กล่าวรายงาน การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
            ทั้งสิ้น 42 ราย ทั้งนี้นายสมบูรณ์ บุญยืน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
            นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี หัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก
            และของป่า นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช ผู้อำนวยการส่วนส่งการปลูกป่า สำนักจัดการ
            ทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) และนางสาวกุลจิรา บุญญะปฏิภาค หัวหน้าศูนย์เมล็ด
            พันธุ์ไม้ภาคกลาง ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้เกียรติมาร่วมงาน
            และกล่าวต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย