วันวิชาการน้ำพุ 60
 
     
                   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอด
    เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า จ.ราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนา
    วัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน จ.ราชบุรี นำโดยนายทินกร พิริยะโยธา หัวหน้าศูนย์ ไป
    ร่วมงาน “วันวิชาการน้ำพุ 60” เพื่อเเสดงผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภาครัฐ ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่ง
    สงเคราะห์ 54) ต. น้ำพุ อ. เมือง จ.ราชบุรี โดยจัดนิทรรศการ การใช้ประโยชน์จาก
    ไม้และของป่า ว้สดุทดแทนไม้ พร้อมจัดกิจกรรมให้นักเรียนทดลองฝึกปฏิบัติการใช้
    เครื่องมืองานช่างไม้ ทำผลิตภัณฑฺ์พวงกุญแจ และออมสินไม้ไผ่ นอกจากนี้ได้นำ
    กล้าของป่าไปแจกจ่าย พร้อมทั้งให้ความรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและผู้ร่่วมงาน
    รู้คุณค่า รักทรัพยากรป่าไม้ และร่วมอนุรักษ์ป่าไม้..."ร่วมรักษ์ป่า..ใช้ประโยชน์อย่าง
    คุ้มค่า..ป่าไม้ยั่งยืน"