“การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2568)”
 
     
                       วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้
           ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผน
           ปฏิบัติการด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2568)” ครั้งที่ 2
           (ภาคเหนือ) โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน
           ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหคม 2563 ณ ศูนย์วิจัย
           และพัฒนาการป่าไม้ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
           รวม 55 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ในภูมิภาคเหนือ
           จากส่วนวิชาการและกฎหมาย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ หัวหน้าสถานี/ศูนย์ปฏิบัติงาน
           ด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
           พันธุ์พืช สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เกษตรกร เอกชน ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย