การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 4
 
     
                   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายสาโรจน์ วัฒนสุขสกุล รักษาราชการ
    แทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
    การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 4 หลักสูตร เทคนิคการวิจัยด้านป่าไม้ ซึ่งจัดขึ้น
    ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 301 อาคารกริต สามะพุทธิ
    กรมป่าไม้ โดยมีนางสาวณัฏฐากร เสมสันทัด ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและถ่ายทอด
    เทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมและผู้สังเกตการณ์ จำนวน 40 คน