นิทรรศการ Forest in Thailand 4.0
 
     
                   สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ร่วมจัดนิทรรศการ Forest in Thailand 4.0
      เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 121 ปี 18 กันยายน 2560 โดย สำนักวิจัยฯ
     ได้ร่วมนำเสนอ ผลงานผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าปลูก เครือข่ายผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจ และใช้
      ประโยชน์ไม้จากงานวิจัย โดยนำเสนอผ่านระบบ conference จากกลุ่มเกษตร
      ผู้ปลูกป่าในพื้นที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ และร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการทำ DNA finger
      print ของไม้สัก 10 สายพันธุ์ ที่กรมป่าไม้พัฒนา อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดไป
      สู่ Forest 4.0 ต่อไป