“การฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 5
หลักสูตร รุกขกรขั้นสูง รุ่นที่ 3”
 
     
                     วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
                  และพัฒนาการป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด
                  การฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 5 หลักสูตร รุกขกรขั้นสูง
                  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
                  ทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านรุกขกรอย่างมีประสิทธิภาพและ
                  ปลอดภัยตามหลักวิชาการ พร้อมกับเป็นการสร้างทีมบุคลากรในพื้นที่ให้
                  เข้มแข็ง ให้มีเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ
                  โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ จำนวน
                  43 คน จากสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนัก
                  การอนุญาต และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ี้