การฝึกอบรมหลักสูตร
"การเพาะและการแปรรูปเห็ดแครง"
 
     
                   วันที่ 17 มกราคม 2561 นายคงศักดิ์ มีแก้ว รักษาการในตำแหน่ง
    ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิด
    การฝึกอบรมหลักสูตร การเพาะและการแปรรูปเห็ดแครง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
    16-19 มกราคม 2561 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายขวัญชัย
    เจริญกรุง ผู้อำนวยการส่วนแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน
    มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 35 คน