สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย
 
     
                       วันที่ 13 กันยายน 2562 อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้นายสุทัศน์ เล้าสกุล
          ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ พร้อม
          ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร สำนักบริหารพื้นที่
          อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
          กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"
          ณ สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากนายเทวัญ
          หุตะเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี โดยได้รับการสนับสนุน
          การจัดทำโล่รางวัลแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ จากส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ ผู้ร่วม
          งานประกอบด้วยหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น คณะอาจารย์ นักเรียน
          นักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง และประชาชน
          รวมทั้งสิ้น 1000 คน