การปลูกและการใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ
 
     
                วันที่ 14 มีนาคม 2561 นางสาวณัฏฐากร เสมสันทัด ผู้อำนวยการ
    ส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิด
    การฝึกอบรม หลักสูตร การปลูกและการใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ จัดขึ้น ณ ศูนย์
    ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม้ภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมบูรณ์ บุญยืน
    หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม้ภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าว
    รายงาน มีผู้สนใจจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน
    30 คน ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ