"การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า" รุ่นที่ 56
 
     
                    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
            และพัฒนาการป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีการเปิดการฝึกอบรม
            หลักสูตร "การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า" รุ่นที่ 56 (การทำผลิตภัณฑ์จาก
            ไม้ขนาดเล็ก) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงาน
            เกษตรอำเภอสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีนายสมบูรณ์ บุญยืน ผู้อำนวยการ
            ส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้
            ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 44 ราย