มหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2
 
     
                     กรมป่าไม้ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน
      มหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมภาครัฐ 4.0 เรื่อง ไม้เทพทาโร สร้าง
      รายได้สู่ชุมชน เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐ โดย
      สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม
      2560 ณ ลาน Central Court ห้างสรรพสินค้า Central World