กระดาษจากก้านกล้วย
 
     
                     คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมา
     ศึกษาดูงาน การทำกระดาษจากก้านกล้วย ณ ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้  จังหวัด
     สุโขทัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เกิด
     ประโยชน์