1. ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้  
    - ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการจัดการป่าไม้  
    - นำความรู้ ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิชาการป่าไม้
   และที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การปลูกฟื้นฟู บำรุงดูแลป่าธรรมชาติ และสวนป่าเศรษฐกิจ ชนิดไม้และรูปแบบการปลูกที่เหมาะสม
   รอบหมุนเวียนและการตัดฟัน และการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดี เป็นต้น
 
    - บริหาร จัดการภารกิจในความรับผิดชอบของกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญการวิจัยป่าไม้  
       
  2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาผิลตผลป่าไม้  
    - ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้  
    - นำความรู้ ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิชาการป่าไม้
   และที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การใช้ประโยชน์ป่าไม้และของป่า การสร้างมูลค่าเพิ่มจากไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และผลิตผลป่าไม้ การสร้าง
   ผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าเศรษฐกิจ วัสดุทดแทน วัสดุเหลือใช้ เศษไม้ และเศษวัสดุเหลือจากการแปรรูปไม้และของป่า อุตสาหกรรมไม้
   และการใช้พลังงานจากไม้ เป็นต้น
 
    - บริหาร จัดการภารกิจในความรับผิดชอบของกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญการวิจัยป่าไม้