ผลงานวิจัยและบทความด้านพลังงานของกรมป่าไม้
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
บทคัดย่อ
เรื่องเต็ม
1.
การจัดการต๋าวโดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
2.
การจัดการแปลงไม้โตเร็วเพื่อการพลังงานอย่างยั่งยืน
3.
การติดตามผลการผลิตเตาถ่านประสิทธิภาพสูง กปม.1 ของโรงงานผู้ผลิตเตา
4.
การทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานของถ่านไม้ 11 ชนิด
5.
การทำถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านตอรากไม้ยูคาลิปตัส
6.
การทำถ่านอัดแท่งจากเศษไม้ไผ่
7.
การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ด
8.
การปรับปรุงดินที่ใช้ทำเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
9.
การปรับปรุงเตาฟืนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพการใช้งานดีขึ้น
10.
การปรับปรุงและส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มที่ใช้วัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง
11.
การผลิตถ่านจากสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
12.
การผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้ของไม้สกุลอะคาเซีย ถ่านกระถินคราสซิคาร์ปา
13.
การผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้ของไม้สกุลอะคาเซีย ถ่านกระถินเทพา จ.นครราชสีมา
14.
การผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้ของไม้สกุลอะคาเซีย ถ่านกระถินเทพา จ.ระนอง
15.
การผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้ของไม้สกุลอะคาเซีย ถ่านกระถินออลาโคคาร์ปา
16.
การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษวัสดุการเกษตรและปาล์มน้ำมัน
17.
การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษวัสดุและชีวมวล
18.
การพัฒนาเตาหุงต้มในครัวเรือนเพื่อใช้งานกับเชื้อเพลิงอัดแท่ง
19.
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์พลังงานชีวมวลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
20.
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงแบบอเนกประสงค์
21.
การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ถ่านและน้ำส้มควันไม้ไผ่เพื่อบำบัดน้ำเสีย
22.
การศึกษาการผลิต และเศรษฐกิจของถ่านไม้โตเร็วจากแปลงปลูกสร้างสวนป่า
23.
การศึกษาการใช้ประโยชน์ด้านพลังงานจากไม้และการติดตามผลการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มพัฒนา
กรมป่าไม้ของราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24.
การศึกษาการใช้ประโยชน์เศษเหลือใช้จากไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลาทางด้านพลังงาน
25.
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษเหลือจากไม้ไผ่
26.
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตถ่านกัมมันต์อย่างง่ายจากชีวมวล
27.
การศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานของถ่านไม้ Acacias จำนวน 17 ชนิด
28.
การศึกษาคุณสมบัติถ่านและน้ำส้มควันไม้จากสะเดา ยูคาลิปตัส ทะลายจากและไผ่สีสุก จากเตาเผาถ่าน 3 ชนิด
29.
การศึกษาทดลองเปรียบเทียบวิธีการผลิตและคุณภาพของถ่านตามวิธีการเผาแบบท้องถิ่น กับวิธีของกรมป่าไม้
30.
การศึกษาผลผลิตและคุณภาพของถ่านไม้จากสวนป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
31.
การศึกษาวิจัยทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิง และแท่งเชื้อเพลิงเขียวของประชาชนในชนบท อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
32.
การศึกษาวิจัยพลังงานเชื้อเพลิงจากเปลือกทุเรียน ในรูปของเชื้อเพลิงอัดแท่ง
33.
การศึกษาเตาต้มเกลือภูเขาบ้านบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
34.
การศึกษาเบื้องต้นฤทธิ์ของน้ำส้มควันไม้จากไม้ยูคาลิปตัสต่อการเจริญเติบโตของพืช
35.
การศึกษาเปรียบเทียบและทดสอบความแตกต่างของค่าความร้อนของไม้ 18 ชนิด
36.
การศึกษาเศรษฐกิจการทำเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงถ่าน ปม. 1 สู่อาเซียน
37.
การสำรวจการบริโภคพลังงานจากไม้ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
38.
การสำรวจการใช้เชื้อเพลิงหุงต้มและผลกระทบจากการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงถ่านและฟืน
ของราษฎรในโครงการพัฒนาป่าชุมชน ปี 2530-2537
39.
การออกแบบเครื่องมืออัดแท่งสำหรับเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุชีวมวล
40.
การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ Acacia aulacocarpa
41.
การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้กระถินเทพา จังหวัดระนอง
42.
การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้กระถินเทพา
43.
การเปรียบเทียบผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้งานถ่านไม้เสม็ดด้วยวิธีการเผาแบบพื้นบ้านกับวิธีการเผา
ตามมาตรฐานกรมป่าไม้
 
44.
การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยการทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง
45.
การเพิ่มมูลค่าไม้ในอุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตผลจากสวนป่าไม้สกุลสน
46.
การใช้ประโยชน์ถ่านและน้ำส้มควันไม้จากเศษไม้ ปลายไม้ของไม้สัก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
47.
การใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลังงานและถ่าน
48.
การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อผลิตถ่านกัมมันต์
49.
การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อผลิตเชื้อเพลิงเขียว
50.
การใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ด้านพลังงาน การผลิตน้ำมันชีวภาพ
51.
การใช้เตาหุงต้มและเชื้อเพลิง ราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9
ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
52.
การใช้ไม้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 33 ชนิด ในประเทศไทย
53.
ความเป็นไปได้ในการผลิตถ่านกัมมันต์จากไม้ Acacia crassicarpa
54.
คุณสมบัติของไม้เศรษฐกิจโตเร็ว (ไม้สะเดา) หลังจากแช่น้ำส้มควันไม้และอัดแน่น
55.
ประสิทธิภาพเตาเผาถ่าน และถ่านไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส จากเตาชนิดต่างๆ
56.
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลต่อการใช้ไม้ฟืนของชุมชน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
57.
ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพเตาพัฒนาบางแบบจากต่างประเทศกับเตาพัฒนากรมป่าไม้
58.
ผลของสารแทรกที่มีต่อค่าความร้อนของไม้ป่าพรุ 7 ชนิด
59.
พลังงานจากไม้สะเดา
60.
มูลค่าทางเศรษฐกิจของก้านธูปและผลผลิตถ่านไม้ไผ่สีสุก
61.
ลักษณะโครงสร้างด้านหน้าตัดของไม้ใบกว้างบางชนิดเมื่อแปรสภาพเป็นถ่าน
62.
วงจรการใช้เชื้อเพลิงจากไม้ในจังหวัดขอนแก่น
63.
ศักยภาพด้านพลังงานของถ่านตอรากยางพารา
64.
ศักยภาพด้านพลังงานของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส 4 ชั้นอายุ
65.
ศักยภาพด้านพลังงานและผลผลิตถ่านของไม้เทียม ไม้สีเสียดแก่นและไม้ยูคาลิปตัสจากเตาเผาถ่าน 3 ชนิด
66.
ศักยภาพทางด้านพลังงานของถ่านกระถินคราสซิคาร์ปาร์
67.
ศักยภาพทางด้านพลังงานของถ่านกะลามะพร้าว
68.
ศักยภาพทางด้านพลังงานของถ่านตอรากยูคาลิปตัส
69.
ศักยภาพทางด้านพลังงานของถ่านไมยราบยักษ์
70.
ศักยภาพทางด้านพลังงานของเปลือกไม้เสม็ด
71.
สรุปรายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานวิจัยการป่าไม้)
72.
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการกลั่นทำลายไม้ยูคาลิปตัส
73.
เชื้อเพลิงจากเปลือกทุเรียน
74.
เทคนิคการปรับปรุงการผลิตถ่านไม้ไผ่
75.
เทคนิคการเก็บข้อมูลพลังงานจากไม้
76.
เวลาที่เหมาะสมในการกลั่นทำลายไม้ยูคาลิปตัส
77.
แท่งเชื้อเพลิงเขียวเพื่อทดแทนฟืนและถ่าน (Green Fuel Briquette)
78.
โครงการปรับปรุงเตาหุงต้มในครัวเรือนตามโครงการพัฒนาสตรีเพื่อส่งเสริมงานด้านการเกษตรและป่าไม้
79.
โครงการปรับปรุงเตาเผากระดาษไหว้เจ้า
80.
โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงและส่งเสริมการใช้แท่งเชื้อเพลิงเขียว  
81.
คู่มือการใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลังงานและถ่าน  
82.
คู่มือเตาถังเดี่ยวกรมป่าไม้  
83.
คู่มือเตาเอนกประสงค์  
84.
คู่มือเศรษฐกิจพอเพียง  
85.
ข่าวไทยรัฐ เตาประหยัดพลังงาน  
86.
ตารางข้อมูลพลังงานของไม้ ถ่านไม้ เชื้อเพลิงอัดแท่ง update  
87.
เทคนิคการผลิตถ่าน '46 (บทความ)  
88.
เทคนิคการผลิตถ่านเพื่อสุขภาพ  
89.
เทคนิคการผลิตถ่านไม้ไผ่  
90.
เอกสารเผยแพร่น้ำส้มควันไม้  
91.
เอกสารเผยแพร่เตาเผาถ่าน  
92.
แท่งเชื้อเพลิงเขียวเพื่อทดแทนฟืนและถ่านในแง่เศรษฐกิจ  
93.
แท่งเชื้อเพลิงเขียวและถ่านอัดแท่ง    
94.
Charcoal Production Improvement For Rural Development in Thailand
95.
Energy Potentials of Acacia mangium Willd. Charcoal
96.
Improved Biomass Cooking Stove in Thailand
97.
Improvement and Promotion of Agri-residue Stoves  
98.
Reduction and Utilization of Wood Residues  
99.
Stove Research Centre  
100.
Thailand Energy Awards 2014 ด้านพลังงานสร้างสรรค์  
101.
Thailand’s Country Report Group Trainning Course on Forest Research II 2003