ปกปี 61   1.รายงานตัวชี้วัดที่ 1รอบที่ 2 งานวิจัยด้านป่าไม้
    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ   1.สรุปรายงานตัวชี้วัดที่ 1รอบที่ 2 งานวิจัยด้านป่าไม้
  ใบลงนามคำรับรอง   2.รายงานตัวชี้วัดที่ 2 บริการความพึงพอใจ รอบที่ 2 เดือนที่ 12
  สรุปตัวชี่วัด ปี 61   2.สรุปรายงานตัวชี้วัดที่ 2 บริการความพึงพอใจ รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
  สวพ. OS Matrix   2.1 รายงานตัวชี้วัดที่ 2.1 องค์ความรู้ รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1 งานวิจัยด้านป่าไม้   2.1 สรุปผลตัวชี้วัดที่ 2.1 องค์ความรู้ รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
  ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจ   2.2 รายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 หลากหลายรอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 องค์ความรู้งานวิจัยในพื้นที่ป่าไม้   2.2 สรุปรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 หลากหลายรอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ   3.รายงานตัวชี้วัดที่ 3 คลินิกป่าไม้ รอบที่ 2 รอบที่ 12 เดือน
  ตัวชี้วัดที่ 3 คลินิคป่าไม้   3.สรุปรายงานตัวชี้วัดที่ 3 คลินิกป่าไม้ รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
  ตัวชี้วัดที่ 4 ระบบยื่นแบบคำขอบริการตรวจพิสูจน์ชนิดไม้   4 รายงานตัวชี้วัดที่ 4 ตรวจพิสูจน์ไม้ออนไลน์ รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
  ตัวชี้วัดที่ 4.1 การลดกระดาษ   4 สรุปผลตัวชี้วัดที่ 4 ตรวจพิสูจน์ไม้ออนไลน์ รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
  ตัวชี้วัดที่ 5 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ในงานด้านป่าไม้   4.1 รายงานตัวชีัวัดที่ 4.1 กระดาษ รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
        4.1 สรุปตัวชี้วัดที่ 4.1 กระดาษ รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
        5.1 รายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
              โครงการการศึกษาการดัดโค้งวัสดุทดแทนไม้ฯ
        5.2 รายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
                โครงการปลวกวัสดุทดแทนไม้
    5.3 รายงานตัวชี้วัดที่ 5.1รอบที่่ 2 รอบ 12 เดือน
              โครงการวิจัยความหนาแน่นลดหลั่นฯ
        5.4 รายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
                โครงการเร่งสภาวะอากาศจำลองฯ
        5.5 รายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
                โครงการการสังเคราะห์กาวฟีนอลฯ
        5.6 สรุปผลตัวชี้วัดที่ 5.1 ใบปะหน้า รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
        5.7 รายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
        5.8 สรุปผลตัวชี้วัดที่ 5.1 ใบปะหน้า รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
        5.9 รายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
        5.10 สรุปผลตัวชี้วัดที่ 5.1 ใบปะหน้า รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
        5.11 รายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน 5 โครงการย่อย
        5.12 สรุปผลตัวชี้วัดที่ 5.1 ใบปะหน้า รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน 5 โครงการย่อย
        5.13 รายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
        5.14 สรุปผลตัวชี้วัดที่ 5.1 รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
        5.15 รายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน
        5.16 สรุปผลตัวชี้วัดที่ 5.1 รอบที่ 2 รอบ12 เดือน