คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562  
แนวทางและมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางงบต่อสังคมจากการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้  
แนวทางการพัฒนาการให้บริการของกรมป่าไม้โดยใช้เทคนิคการให้บริการด้วยใจ "service Mind"