หน้าปก  

รายงานผลตัวชี้วัด (สรุป)

 
ใบรองปก  
ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานวนวัฒนวิจัยโครงการวิจัยด้าน
วนวัฒนวิทยา
 
ใบลงนามอธิบดีเซ็นต์  

ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานวนวัฒนวิจัยการปฏิบัติงาน
ด้านรุกขกร

 
ใบสรุป  
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนางานวิจัย
ด้านป่าไม้
 
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix)  
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานวนวัฒนวิจัย
                 (วนวัฒนวิทยา)
 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริการวิชาการป่าไม้เพื่อ
ประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One stopservice)

 
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานวนวัฒนวิจัย (ธุรการ)  

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนา
                 งานวิจัยด้านป่าไม้
 
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม)
 
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คลินิกป่าไม้)  

ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการทำงาน

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ฐานข้อมุูลความหลากหลายทางชีวภาพ  
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ตัวชี้วัดที่ 7 (2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน  
 
 
ตัวชี้วัดที่ 8 (3) ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม)  
 
 
ตัวชี้วัดที่ 9 (4) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม  
 
 
ตัวชี้วัดที่ 10 (5) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนา
                        องค์การ
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
           
           
    คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน >>>