กลุ่มงานเทคนิค  
    - ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร  
      (ชื่อเดิม เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์)  
    - ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้  
      (ชื่อเดิม เจ้าพนักงานการเกษตร)  
    - ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์  
    - ตำแหน่งช่างไฟฟ้า  
    - ตำแหน่งช่างศิลป์  
    - ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์  
      (ชื่อเดิม นายช่างเครื่องกล)  
    - ตำแหน่งนายช่างเทคนิค  
    - ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า  
    - ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า  
       
  กลุ่มงานบริการ  
    - ตำแหน่งคนงาน  
    - ตำแหน่งคนงานเกษตร  
    - ตำแหน่งคนงานห้องทดลอง  
    - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
    - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  
      (ชื่อเดิม เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓/ปวช.) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)  
    - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้  
      (ชื่อเดิม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร)  
       
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
    - ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
      (ชื่อเดิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  
    - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  
      (ชื่อเดิม นักวิชาการเผยแพร่)  
    - ตำแหน่งนักวิจัยป่าไม้  
      (ชื่อเดิม ผู้ช่วยนักวิจัย)  
    - ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้  
    - ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์