โครงการวิจัยต่อเนื่องเริ่มปี  2550-2553
             
    ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย    

     ไม้สวนป่าปลูกสกุลอะเคเซีย (Acacia species) ที่นำเข้ามาทดลองปลูกและปลูกเป็นสวนป่าในประเทศไทย ปัจจุบันได้รับความนิยมและมีการนำไม้เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ  เช่นใช้ในการก่อสร้าง
ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ และใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เนื่องจากเป็นไม้ที่สามารถไสและขัดให้เรียบได้ง่าย
เป็นมันเงาลื่นไม่มีรอย เมื่อทำเป็นไม้แปรรูป มีความแข็งแรง ทนทานอีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบในการทำเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับเยื่อที่ได้จากไม้ยูคาลิปตัสเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตาม
การศึกษาลักษณะทางกลสมบัติและลักษณะโครงสร้างทางกายภาพ อันเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการใช้ประโยชน์ที่มีอยู่ของไม้สกุลอะเคเซียในประเทศไทยยังมีการศึกษาไม่ครอบคลุม
     ดังนั้นเพื่อการใช้ประโยชน์ไม้สกุลอะเคเซียให้เหมาะสมกับประเภทของการใช้งาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาคุณสมบัติของเนื้อไม้ทั้งด้านกลสมบัติและลักษณะโครงสร้างกายภาพของไม้อะเคเซีย
แต่ละชนิดเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นที่จะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา  นำไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุง
แนวทางในการใช้ประโยชน์ไม้  รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการดูแลรักษาเนื้อไม้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากไม้เหล่านี้
ให้มีคุณภาพดี แข็งแรงและสามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง  เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าของประเทศมากยิ่งขึ้น

 
     
    วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
 

1.เพื่อให้ทราบถึงกลสมบัติและกายภาพสมบัติ ของไม้สวนป่าตระกูลไม้อะเคเซีย  
5 ชนิด ที่นำเข้ามาปลูกในประเทศไทย 3 สายพันธุ์/ชนิด
2.เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของชุดโครงการแม่ ในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการใช้
ประโยชน์จากไม้อะเคเซีย ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
3.เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานการรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าในการแข่งขันทางการค้า 
ในตลาดโลก
4.เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ใช้เนื้อไม้เป็นองค์ประกอบ

   
           
   
    ขอบเขตของโครงการวิจัย
 
   ศึกษากลสมบัติและกายภาพสมบัติของไม้สวนป่าตระกูลไม้อะเคเซีย 5 ชนิด ชนิดละ 3 -5 สายพันธุ์ คือ Acacia crassicarpa,กระถินณรงค์ Acacia auriculiformis, กระถินเทพา Acacia mangium, , Acacia aulacocarpa  และสายพันธุ์ลูกผสม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป 
2.เพื่อตอบคำถามด้านกลสมบัติของเนื้อไม้แต่ชนิดในสกุลอะเคเซีย ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ส่งเสริมเนื้อไม้จากไม้ในสกุลอะเคเซีย และผลิตภัณฑ์มากขึ้น
4. เพิ่มการใช้ประโยชน์ไม้ในสกุลอะเคเซีย อย่างเหมาะสมยั่งยืน
5. เพิ่มรายได้แก่ประชาชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ไม้ในสกุลอะเคเซีย
6. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับไม้สวนป่าอะเคเซียอายุน้อย

 
วิธีการดำเนินงาน

1. แบบการวิจัย
ดำเนินการทดลองโดยการวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design
2. ขั้นตอนและวิธีการในการเก็บข้อมูล
    2.1 ตรวจเอกสารและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำรวจ และเก็บตัวอย่างไม้
    2.2 แปรรูปตัวอย่างไม้เพื่อทำการศึกษาทดลอง ตามมาตรฐานอังกฤษ (British standard) คือ
ขนาด 2x2 เซนติเมตร
    2.3 ศึกษากลสมบัติของไม้
    2.4 วิเคราะห์ผล และสรุปผลการศึกษา
3. สถานที่เก็บข้อมูล
    3.1 สวนป่าอะเคเซียในประเทศไทย

     
    ระยะเวลาทำการวิจัย    
ปีงบประมาณ 2550-2554 (ตุลาคม 2550-กันยายน 2554)
   
  ผลสำเร็จและความคุ้มค่า      

1.เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป
2.เพื่อตอบคำถามด้านคุณสมบัติของเนื้อไม้ตระกูลอะเคเซีย ที่ปลูกในประเทศไทย
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.หน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ กรมป่าไม้ กลุ่มผู้ใช้ไม้อะเคเซีย
เป็นวัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมหรือกิจการ คณะวนศาสตร์ ผู้ทำสวนป่า
ไม้อะเคเซีย

           

 
งานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้ กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 61 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2561-4292-3 ต่อ 5471 โทรสาร 0-2940-6285 E-mail : [email protected]