Google

WWW
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
             
       วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 58 บริษัท ฮัลโหล บางกอก แอลอีดี ทำกิจกรรม สร้างฝายคืนกล้วยไม้สู่ป่า
ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 80 คน

       
  วันที่ 19 ตุลาคม 2558 สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ นำโดย นางมยุรี จิตต์แก้ว เป็นตัวแทนกรมป่าไม้ไปร่วมพิธีถวายพานพุ่ม    และถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยี
ของไทย” เนื่องในวัน เทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2558
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                                

 
 

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน
ในสังกัด เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี
นายชลธิศ  สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้แทนพระองค์
์ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม


     วันที่ 16 ตุลาคม 2558 สถานีวนวัฒนวิจัยกันตัง จ.ตรัง ได้ต้อนรับเยาวชนและผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอกันตัง จ.ตรัง
จำนวน 40 คน ตามโครงการ "เยาวชนป่าไม้ 
ร่วมใจรักษ์ พิทักสิ่งแวดล้อม" 

 
    นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร
และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัด ครั้งที่ 2/2558 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก
และของป่า จังหวัดขอนแก่น

     
 วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00น. สถานีวนวัฒนวิจัย สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร ร่วมพิธีปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก
ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
                                           

      วันที่ 28 ตุลาคม 2558 สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก กรมพัฒนาชุมชน จำนวน
60 คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนา
วัสดุทดแทนไม้ เพื่อชุมชน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1
อาคารกริตสามะพุทธิ และโรงปฏิบัติการวัสดุทดแทนไม้

    วันที่ 25 กันยายน 2558 ทีมงานวิจัย ไม้เทพทาโร
คุณทรรศนีย์ พัฒนเสรี คุณสมบูรณ์ บุญยืน และทีมงาน
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้รับรางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558

                                           
 
   

 

                                 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7/ 8 / 9