ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ สำนักวิจัยฯ โทร. 0 2561 5498                                

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้
กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย
กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรม    ไม้และป้องกันรักษาเนื้อไม้
   
กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้
กลุ่มงานวิจัยความ
   หลากหลายทางชีวภาพ
   ด้านป่าไม้
โครงการส่งเสริมและพัฒนา     การใช้ประโยชน์               ไม้ขนาดเล็กและของป่า


<% =now %>

free hit counter
สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2561 5498