พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบสำหรับหน่วยงานใช้ปฏิบัติงาน
  พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช-สาระสำคัญ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติกำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
  กฎกระทรวง และระเบียบ
กฎกระทรวง-เก็บหาของป่า พ.ศ.2528
กฎกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาต พ.ศ.2558
ระเบียบสภาวิจัยฯ ชาวต่างชาติ พ.ศ.2525
ระเบียบกรมป่าไม้-ขออนุญาตทำไม้ไผ่ พ.ศ.2529
ระเบียบการลาข้าราชการ พ.ศ.2535
ระเบียบการลาพนักงานราชการ พ.ศ.2548
ระเบียบการลา-สรุปสาระสำคัญ พ.ศ.2535
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเข้าศึกษาวิจัยฯ พ.ศ. 2542
ระเบียบกรมป่าไม้-ขอพื้นที่ทำสำนักงาน พ.ศ.2548
ระเบียบสภาวิจัยฯ พ.ศ.2550
การกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฏหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
รายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดตามประกาศ กคพ.(ฉบับที่ 6)
ระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2559
  คู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
คู่มือพนักงานราชการ พ.ศ.2551
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2555
เทคนิคการสังเคราะห์งานวิจัยฯ
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding)