พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
   
พระราชบัญญัติการพิมพ์ 2484
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ 2528
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมฯ 2550
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 2522