<% =now %>
 
ชื่องานวิจัย
บทคัดย่อ
รายละเอียด
การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันกำจัดปลวกใต้ดินในประเทศไทย The Study on the
Efficacy of Termiticite to Prevent the Attack
ประสิทธิภาพความทนทานของพอลิเมอร์คอมโพสิตจากหญ้าแฝกต่อการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน
Efficiency Durability of Polymer-Composition from Vetiver Grass to the Attack of Subterranean
Termites
ประสิทธิภาพของสารเคมีบางชนิดในการป้องกันรักษาเนื้อไม้ยูคาลิปตัส The Performance of
Chemicals on Protection of Eucalyptus Logs after Felling
 
ความทนทานตามธรรมชาติของไม้สะเดาเทียมที่อายุต่าง ๆ ต่อการเข้าทำลายของปลวก Resistance of
Different Aged-Group Azadiracta excelsa (jack) Jacobs
การสำรวจและศึกษาปลวกในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภาคเหนือ, จังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง Survey
and Study on Termites in Some National Park Areas

สรุปรายงานผลการสำรวจปลวกบนเกาะไข่ และเกาะเวียงต.ชุมโค อ.ประทิว จ.ชุมพร
สรุปผลการสำรวจความหลากหลายของปลวกบนเกาะช้างจังหวัดตราด
การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดแมลงในกลุ่มทดแทนที่ใช้ทาเนื้อไม้ในการป้องกัน
ปลวกใต้ดินในภาคสนาม Field Study on the Efficacy of Alternative Insecticides as Wood Treatment against Subterranean Termite
การสำรวจและศึกษานิเวศวิทยาและความหลากหลายของปลวกในพื้นที่ภาคตะวันออกและตะวันตก
ของประเทศไทย จ.จันทบุรีและกาญจนบุรี Survey and Study on Ecology and Diversityof Termites
in Eastern and Western Thailand; Chanthaburiand Kanchanaburi Province
การควบคุมปลวกใต้ดินโดยใช้ Antagonistic fungi (The control of subterranean termite by using
Antagonistic fungi)
ปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อราชนิดที่มีศักยภาพในการผลิตเห็ดโคนในประเทศไทย (Potential of the Species
of Fungus-Growing Termites for Termitomyces Productivity)
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นประกอบหญ้าแฝกกันปลวก ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา
ปฏิสัมพันธ์ของหญ้าแฝกกับปลวกเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Research and
Development on the Relationship of Vetiver Grass Termites to Serve the Royal Initiation of this
Majesty the King
 
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหินธรรมชาติเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันปลวกใต้ดินใน
ประเทศไทย Comparative Study on the Efficacy of Some Natural Rocks Bed as Termite Ground
Tunneling Barrier for Research Development in Thailand
การใช้เหยื่อพิษในการป้องกันกำจัดปลวกในอาคาร Baiting Ssytem for Termite Control in Building
การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของปลวกในป่าเต็ง-รัง รุ่นใหม่และป่าดิบแล้งในอุทยานแห่งชาติ ิเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันตกของประเทศ Survey and Study on Diversity of
Termites in Secondary Dry Dipterocarp Forest and Dry Everygreen Forest at Srinakarin Dam
National Park, Kanchanaburi Province, Western Thailand
การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของปลวก
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการทดสอบทางชีววิทยาในห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพของ
สารกำจัดแมลง และสารป้องกันรักษาเนื้อไม้ Laboratory Bioassay For Comparative Study on the
Efficacy of Some Insecticides and Wood Preservatives Used in Wood Treatment for the Prevention of Subterranean Termite
การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีในการป้องกันรักษาเนื้อไม้สนหลังการตัดฟันตอนที่ 1 : สนสามใบ
และ สนโอคาร์ปา The Efficacy Test of some Chemicals for the Protection of Freshly Felled Pine Loge Part I : Pinus Kesiya and Pinus oocarpa
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับไม้สะเดาเทียม Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs และปลวกทำลาย
ไม้ในประเทศไทย Studies on Basic Informations of Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs In Relation
to Wood Attacking in Thailand
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหินแกรนิตและหินปูนขาวเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกัน
ปลวกใต้ดิน The Comparative Study on the Efficacy of Granite Stone and White Marble Chip as
Physical Barrier to Prevent the Attack of Subterranean Termites
การศึกษาและทดสอบความทนทานของแผ่นประกอบหญ้าแฝกต่อการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน
The Study on the Durability of Vetiver Composition to the Attack of Subterranean Termites
หน้าแรก บทบาทหน้าที่บุคลากร การขอรับบริการ เอกสารเผยแพร่ ผลงานวิจัย โครงการวิจัย สำนักวิจัยฯ