แผนที่แสดงความเหมาะสมในการปลูกต้นไม้

พัฒนาเวปไซต์ ด้วยภาษา PHP ร่วมกับ Openlayers ,GeoServer และ GeoExt 3

สำนักวิจัย และพัฒนาการป่าไม้
กรมป่าไม้

    แผนที่แสดงความเหมาะสมในการปลูกต้นไม้ พัฒนาเวปไซต์ ด้วยภาษา PHP ร่วมกับ Openlayers ,GeoServer และ GeoExt 3

ค่าพิกัดภูมิศาสตร์